Shahryar Khan

Shahryar Khan
شہر یارخان


Maktoob e Ankara
مکتوب انقرہ